Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/02449/B, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 och (EU) 2018/843. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

peningtvätt