Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Remissen inkom till oss den 6 oktober 2014. Regelrådet behöver minst två veckors svarstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan, den 7 oktober 2014, om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå, saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.