Yttande över slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

De förslagna reglerna medför enligt Regelrådets uppfattning ökade administrativa kostnader för företagen. Enskilda assistanssamordnare måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet, stå under tillsyn, bedriva kvalitetsarbete och uppfylla nya krav på dokumentation. Dessutom ska företagen ansvara för att registerkontroller utförs för anställda samt rapportera hur assistansersättningen har använts.

Konsekvensutredning saknas trots att förslaget leder till relativt omfattande administrativa kostnader och sannolikt även till andra konsekvenser för företag. Konsekvensutredningen är därför bristfällig.