Yttrande över Jordbruksdepartementets promemoria Renskötselkonventionen (Ds 2010:22)

Promemorian innehåller förslag till lag med anledning av konventionen den 7 oktober 2009 mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel samt till denna lag anknutna ändringar i rennäringslagen (1971:437), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och vapenlagen (1996:67).