Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden

I promemorian föreslås en ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden som avses ersätta nu gällande lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden. Därtill föreslås en ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden. Syftet är att förtydliga räckvidden av företagens uppgiftsskyldighet. Lagförslaget ger Konkurrensverket rätt att ålägga ett företag att tillhandahålla handlingar, bokföring och andra uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden även när det gäller annat än utredningar enligt konkurrenslagen (2000:578).