Remiss om avgift för år 2010 för försäkring mot kostnader för sjuklön

Rubricerad remiss har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.