Yttrande avseende Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (Ds 2014:34)

Sedan i slutet av 1900-talet har det pågått en utveckling där verksamheter som bedrivits av statliga myndigheter övergått till att drivas i privat regi. Detta ledde till att lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (överlämnandelagen) infördes för att problem kring hur allmänna handlingar skulle förvaras behövde lösas och allmänhetens rätt att ta del av dessa handlingar behövde garanteras. Riksarkivet har på senare år undersökt hur lagen efterföljs och kommit fram till att det förekommer många brister i regelverket och i dess tillämpning. Med anledning av de brister som upptäckts föreslår Kulturdepartementet en ny lag och förordning om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring samt följdändringar i arkivlagen (1990:782) och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förslaget till ny lag syftar till att förbättra allmänhetens möjligheter till insyn och tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av stat och kommun tas över av enskilda organ. Bland annat ska det, innan beslut om att överlämnande ska fattas, klargöras att informationen i handlingarna inte kan överföras på något annat sätt. En ansökan ska göras innan beslut om överlämnande eller förvaring kan fattas och det ska vidare upprättas en arkivbeskrivning och en arkivförteckning för de handlingar som ska överlämnas. Riksarkivet, i egenskap av statlig arkivmyndighet, ska få utökade möjligheter till tillsyn och ett rapporteringskrav åläggs de enskilda organ som förvarar allmänna handlingar. Tillsynsverksamheten ska vara avgiftsfinansierad.