Yttrande över Affärsverkets Svenska kraftnät förslag till föreskrifter om konsekvensutredning enligt dammsäkerhetsförordningen

Remissen omfattar ett förslag till föreskrifter om konsekvensutredning enligt förordning (2014:214) om dammsäkerhet (dammsäkerhetsförordningen).

Föreskrifterna gäller för den som är skyldig att underhålla en damm vilken omfattas av

11 kap. miljöbalken. Syftet med föreskrifterna är att beskriva dels innehåll, omfattning och dokumentation av konsekvensutredningarna, dels tidpunkten för inlämnandet av konsekvensutredningar och förslag till dammsäkerhetsklass till tillsynsmyndigheten.

Föreskrifterna inleds med att definiera några begrepp, bland annat dammanläggningoch uppdämd vattenvolym som kan frisläppas vid dammhaveri. I föreskrifterna anges att konsekvensutredningarna ska upprättas per dammanläggning och omfatta samtliga ingående dammar som uppfyller angivna kriterier i 3 § förordningen om dammsäkerhet. Vidare anges att detaljeringsgraden i dokumentationen för respektive damm ska vara sådan att dokumentationen kan ligga till grund för bedömning av de samlade konsekvenserna av dammhaveri ur samhällssynpunkt, och förslag på dammsäkerhetsklass.

Avseende konsekvensutredningarnas innehåll och omfattning anges vad som ska redovisas avseende hur ett dammhaveri antas ske, vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri samt vad som kan skadas i de områden som skulle översvämmas. I föreskrifterna anges att beräkningsmetoder och bedömningssätt som är lämpade för ändamålet ska användas, anges och motiveras.

Vidare anges i föreskrifterna att konsekvensutredningen ska innefatta en sammanvägd bedömning av betydelsen ur samhällssynpunkt av de konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra på en skala från mycket stor betydelse till liten betydelse. Dessutom ska osäkerheten i bedömningen anges.

När det gäller tidpunkt för att lämna konsekvensutredningen anges att konsekvensutredningar ska ses över och aktualiseras minst vart tionde år, i samband med helhetsbedömningen.

Därutöver anges att konsekvensutredningar ska aktualiseras vid förändringar i dammanläggningens omgivning som har avgörande betydelse för de samhälleliga konsekvenserna av dammhaveri samt vid reparation, ombyggnad eller annan åtgärd som skulle kunna få betydelse för konsekvenser av dammbrott. I samband med ansökan hos mark- och miljödomstolen om uppförande av ny dammanläggning ska en konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass lämnas in till tillsynsmyndigheten. För befintliga dammar finns övergångsbestämmelser avseende tidpunkter för inlämnandet av konsekvensutredning, tillsammans med förslag på dammsäkerhetsklassificering, till tillsynsmyndigheten. Tidpunkterna styrs av vilka befintliga uppgifter om konsekvenser ett dammhaveri som den underhållsskyldige har delgett tillsynsmyndigheten genom årsrapportering om dammsäkerhet, annan rapportering eller redovisning.

Vidare anges att den underhållsskyldige, under förutsättning att skäl för att senareläggande av inlämnandet kan åberopas, kan ansöka om dispens från tillsynsmyndigheten avseende att få lämna konsekvensutredningen tillsammans med förslag på klassificering vid en senare tidpunkt, dock senast 1 juli 2017.