Yttrande över Affärsverket svenska kraftnäts förslag till föreskrifter om elberedskap

I konsekvensutredningen beskriver förslagsställaren att den nuvarande författningen[1] innehåller inaktuell information, exempelvis hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) och exempel på beredskapsåtgärder som inte längre gäller efter införandet av säkerhets-skyddslagen (2016:585). Det anges att det är förslagsställarens mening att föreskriften ska vara enkel att förstå och följa för de aktörer inom elförsörjning som berörs, även för de aktörer som tidigare... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-affarsverket-svenska-kraftnats-forslag-till-foreskrifter-om-elberedskap/

Yttrande över förslag till föreskrifter om förbrukningsfrånkoppling

I remissen ingår förslag till Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om utrustning och förberedelse för samt genomförande av förbrukningsfrånkoppling. I sak anges förslaget inte innebära några större förändringar från den tidigare gällande föreskriften SvKFS 2001:1. När det gäller bestämmelserna om manuell frånkoppling anges det således röra sig om redaktionella ändringar. I den nya föreskriften ska minst 31 procent av den totala... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-forbrukningsfrankoppling/

Yttrande över Affärsverkets Svenska kraftnät förslag till föreskrifter om konsekvensutredning enligt dammsäkerhetsförordningen

Remissen omfattar ett förslag till föreskrifter om konsekvensutredning enligt förordning (2014:214) om dammsäkerhet (dammsäkerhetsförordningen). Föreskrifterna gäller för den som är skyldig att underhålla en damm vilken omfattas av 11 kap. miljöbalken. Syftet med föreskrifterna är att beskriva dels innehåll, omfattning och dokumentation av konsekvensutredningarna, dels tidpunkten för inlämnandet av konsekvensutredningar och förslag till dammsäkerhetsklass till tillsynsmyndigheten. Föreskrifterna inleds med att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-affarsverkets-svenska-kraftnat-forslag-till-foreskrifter-om-konsekvensutredning-enligt-dammsakerhetsforordningen/

Alla nyheter