Yttrande över Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 2021:36

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 13 kap. 11 § i nämnda lag får ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser endast överklagas av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. I promemorian föreslås att den inskränkning i rätten att överklaga inte gäller ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket[1].

Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2022. Förslaget saknar övergångsbestämmelser och det anges att de nya bestämmelserna även ska tillämpas i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet.

[1] 4 kap. 34 § plan och bygglagen (2010:900) lyder:
Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.
Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35 § 1-7, 36, 37 och 43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för att anlägga
1. ett industriområde,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,
3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. en campingplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg eller
10. en tunnelbana.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

bygglagen