Yttrande över Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Innehållet i förslaget

Förslaget innebär en ändring i plan- och bygglagen. I denna lag skall enligt förslaget bygg-, rivnings- och markåtgärder planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår. Förslaget innebär att lagen förtydligas så att kraven på aktsamhet tydligare framgår än vad som är fallet idag. Regeringen förtydligar också att Boverket har stöd för att ytterligare förtydliga uttryck om aktsamhet i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

Kravet på skyddsåtgärder vid rivning av byggnadsverk, som i dag regleras i i plan- och byggförordningen, bör enligt förslaget utgå ur förordningen. I stället föreslås att Boverket kan meddela närmare föreskrifter om skyddsåtgärder vid rivning av byggnadsverk, tillsammans med övriga föreskrifter som preciserar kravet på aktsamhet.

Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det bakomliggande förslaget

Förslag