Yttrande över Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet avser förslag till ändringar i marknadsföringslagen (2008:486), i alkohollagen (2010:1622) samt i alkoholförordningen (2010:1636).

Förslaget innebär ett förbud mot marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och tillika preparat som avses i 1 kap. 10 § andra stycket alkohollagen till konsumenter via kommersiella annonser i sociala medier. Överträdelser av förbudet ska kunna leda till att marknadsstörningsavgift enligt 29 § marknadsföringslagen åläggs.

När det gäller tillverkning av dessa drycker och preparat föreslås att godkända upplagshavare endast ska tillåtas tillverka dryckerna inom godkänt skatteupplag. Skattebefriade förbrukares tillverkning ska, enligt förslaget, ske i ändamålsenligt lokaler. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ges genom förslaget möjlighet att meddela föreskrifter om hur sådana lokaler ska vara utformade. Det införs vidare en bestämmelse om att tillverkningen inte får påbörjas innan verksamheten har anmälts till Folkhälsomyndigheten.

Enligt förslaget ska nuvarande anmälningsplikt vid folkölsförsäljning behållas, men det införs ett lagstadgat krav på ingivande av egenkontrollprogram i likhet med vad som gäller om tobak och elektroniska cigaretter.

Bestämmelsen om så kallat cateringtillstånd i alkohollagen ändras så att det tydligare framgår att servering är tillåten utomhus, i ett tydligt avgränsat utrymme i anslutning till serveringslokalen.

Skatteverkets underrättelseskyldighet gentemot Folkhälsomyndigheten i fråga om misstänkt brott mot alkohollagen utgår enligt förslaget.

Taggar:

alkholreklam