Yttrande över ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70)

Förändringar har gjorts i Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/109/EG om harmoninsering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (öppenhetsdirektivet). Förändringarna syftar bl.a. till att förenkla regelverket för framförallt små och medelstora företag samt underlätta finansieringen av deras verksamhet. Vidare har förändringar som syftar till att förhindra s.k. dolda uppköp samt förändringar som syftar till att effektivisera regleringen med hjälp av utökade och skärpta sanktioner genomförts. Öppenhetsdirektivet är genomfört i svensk rätt genom bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Vad gäller reglerna om hemmedlemsstat föreslås att
– emittenter av aktier eller skuldebrev med ett värde understigande 1 000 euro ska kunna välja Sverige som hemmedlemsstat om deras värdepapper är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad,
– emittenter med Sverige som hemmedlemsstat ska kunna ändra hemmedlemsstat om deras värdepapper inte längre är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad samt
– att Sverige är hemmedlemsstat för emittenter som underlåtit att välja hemmedlemsstat och vars värdepapper är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad.
Valet av hemmedlemsstat ska enligt förslaget offentliggöras och anmälas till berörda myndigheter.

Till följd av förändringar i öppenhetsdirektivet föreslås dels att flaggningsskyldighet till följd av innehav av aktier av vissa familjemedlemmar tas bort, dels att tiden för när en flaggningsanmälan ska inkomma förlängs till fyra handelsdagar. Vidare föreslås att flaggningsreglerna ska gälla även andra finansiella instrument än aktier, oavsett om det finansiella instrumentet ger rätt till fysisk avveckling eller inte. De instrument som avses är exempelvis swap-avtal, återköpsavtal och finansiella kontrakt avseende prisdifferenser (cfd:er). Därtill förslås en särskild beräkningsregel som syftar till att bedöma om flaggningsskyldighet föreligger för finansiella instrument som enbart ger rätt till kontantavveckling. Det föreslås också vissa undantagsregler från flaggningsskyldigheten.

Vad gäller reglerna om regelbunden finansiell information föreslås, som en konsekvens av förändringarna i öppenhetsdirektivet, att kravet i lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) om offentliggörande av delårsredogörelser alternativt kvartalsrapport tas bort. Enligt öppenhetsdirektivet ska också halvårsrapporter offentliggöras med en tidsfrist om tre månader. Enligt svenska regler är tidsfristen två månader och förslagsställaren bedömer att denna bör bestå. Vidare införs i öppenhetsdirektivet ett krav på att företag verksamma inom utvinningsindustrin eller inom avverkning av primärskog ska upprätta en årlig rapport om betalningar till myndigheter, om företagens värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska rapporterna också offentliggöras. Det föreslås att motsvarande regler ska införas i svensk lagstiftning. Det föreslås vidare i enlighet med direktivet att en regel införs i svensk lagstiftning om att emittenter av aktier senast år 2020 ska upprätta en redovisning enligt ett gemensamt rapporteringsformat under förutsättning att European Securities and Markets Authority (Esma) genomfört en kostnads- och intäktsanalys. Esma ska vidare etablera en elektronisk åtgångspunkt för tillgång till Finansinspektionens lagringsfunktion och vissa regler som syftar till att möjliggöra åtkomst för svenska företag föreslås. Därtill föreslås vad gäller reglerna om finansiell information att kravet på att emittenter ska offentliggöra information om nya låneemissioner samt offentligöra och informera behörig myndighet om föreslagna förändringar i bolagsordningen eller motsvarande tas bort.

Vad gäller de nya sanktionsbestämmelserna förslås att den behöriga myndigheten ska få befogenhet att göra offentliga uttalanden om vissa överträdelser och beslut om förelägganden och administrativa sanktionsavgifter. Sanktionerna föreslås kunna träffa även fysiska personer som innehar vissa ledande ställningar i företaget. Därtill ska det bli möjligt att tillfälligt upphäva rösträtten till aktier vid överträdelser av flaggningsreglerna.