Yttrande över Ändrade regler för vattenskoter (SOU 2022:49)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer och förslag till ändring i lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter. Det ingår också förslag till förordning om upphävande av förordningen (1993:1053) om användningen av vattenskoter och förslag till ändring i sjötrafikförordningen (1986:300).

I korthet föreslås följande. Vattenskoterförordningen ska upphävas. Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskoter i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled. Länsstyrelsernas bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas och de ska ges i uppdrag att se över behovet av sjötrafikföreskrifter. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för handläggning avseende ärenden som rör användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost. Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda om hur sjötrafikförordningen (1986:300) kan tillämpas för att inte oacceptabla störningar för människors hälsa och miljön ska uppkomma till följd av vattenskoterkörning. Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att tillhandahålla information om vattenskotrar och gällande regler. Antalet brott som ska föranleda återkallelse av förarbeviset för vattenskoter ska utökas. Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för ett register för vattenskotrar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag