Yttrande över förslag till författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning (Promemoria)

Det svenska förbudet mot kvicksilver överlappar förbuden i EU:s kvicksilverförordning. Förslaget syftar därför till att säkerställa att de svenska reglerna överensstämmer med EU-rätten samt undvika en dubbelreglering av förbud mot kvicksilver. Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund, alternativa lösningar och konsekvenserna av om ingen reglering kommer till stånd i sin konsekvensutredning. Däremot saknas det en beskrivning av behov av speciella informationsinsatser... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-forfattningsandringar-med-anledning-av-eus-kvicksilverforordning-promemoria/

Yttrande över Förslag till vissa förenklingar i regelverket för prospektering

Som framgår genomgående av Regelrådets yttrande är det nu remitterade förslaget av särskild karaktär. Det föreslås en generell dispens i terrängkörningsförordningen som medför att motordrivna fordon får användas vid undersökningsarbete inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen. Utöver det föreslås en ändring i miljöprövningsförordningen som innebär att djupborrning som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen inte längre ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-vissa-forenklingar-i-regelverket-for-prospektering/

Yttrande över Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

Förslagsställaren föreslår ett incitament och kompensationssystem. Vad gäller kommunerna är förslagsställarens slutsats: Tillräckligt incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan kan bara uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån aktuella direktiv, möjliga att föreslå. Frågan om... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-vardet-av-vinden-kompensation-incitament-och-planering-for-hallbar-fortsatt-utbyggnad-av-vindkraften-sou-202318/

Yttrande över förslag till ändringar i EU förordning om tvätt- och rengöringsmedel

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning COM (2023) 217 final... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-eu-forordning-om-tvatt-och-rengoringsmedel/

Alla nyheter