Yttrande över betänkandet Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103)

Sammantagen bedömning Utredningen förslår att vattenbruk läggs till som självständig term i uppräkningen i 7 kap. 16 § 1 i miljöbalken, vilket avser sådana verksamheter som undantas bestämmelserna för strandskydd. Förslaget att lägga till vattenbruket i undantagsbestämmelsen syftar till att vattenbruksföretag inte ska behöva ansöka om dispens, utan i stället kunna använda sig av undantagsbestämmelsen. För detta krävs dock att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-areella-naringar-vid-vatten-sou-2023103/

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-energimarknadsinspektionens-rapport-saker-och-effektiv-tillgang-till-matvarden-pa-den-svenska-slutkundsmarknaden/

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Avskaffat krav på tillstånd för hotell- och pensionatrörelser

Sammantagen bedömning Regelrådet har funnit att det varit önskvärt om förslagsställaren i mer detalj beskrivit berörda företag utifrån storlek än vad som framgår av remissen. Regelrådet har dock för alla aspekter funnit att beskrivningarna är tillräckligt tydliga och godtagbara. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Yttrande över promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, informationsinsatser och datum för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, regleringens påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning godtagbar.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-ytterligare-steg-for-att-forbattra-genomforandet-av-mkb-direktivet/

Alla nyheter