Yttrande över förslag om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om elcertifikat (STEMFS 2011:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att elproducenter ska mäta den inmatade elen var 15:e minut, i stället för varje timme, och rapportera mätvärdena till Energimyndigheten. Förslaget avser nödvändiga ändringar i föreskrifter utifrån redan beslutade ändringar av överordnad nationell förordning. Syftet med föreskriftsförslaget är att skapa en tydlighet för berörda företag.

Regelrådet bedömer att samtliga aspekter är godtagbart redovisade. Även om föreskriftsförslaget i sig inte skulle innebära några effekter för företag uppskattar Regelrådet att förslagsställaren redogjort för de konsekvenser som de bakomliggande förordningsändringarna om en övergång till mätning var 15:e minut skulle innebära. Konsekvensutredningen innehåller tydliga beräkningar av uppskattade kostnader och förklaringar till vilka företag som påverkas och på vilket sätt.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag