Yttrande över ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:1) om ursprungsgarantier för el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet har funnit att förslagsställaren uppfyller de krav som ställs på en konsekvensutredning i alla avseenden. Förslagsställaren har tydligt beskrivit förslagets bakgrund och syfte, hur förslaget stämmer överens med EU-rätten, vilka som kommer berördas av förslaget och vilka effekterna blir för företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Regelrådet har ansett att en fördjupad beskrivning av vilka som indirekt påverkas av förslaget samt vilka branscher företag som inte enbart är elproducenter tillhör hade höjt konsekvensutredningens kvalitet. Men det är inget som påverkat Regelrådets bedömning av konsekvensutredningen som helhet.

En viss otydlighet har också noterats gällande när förslaget föreslås träda i kraft men utifrån ärendets förutsättningar gällande överordnad lagstiftning anser Regelrådet att det inte påverkar bedömningen av konsekvensutredningen. Vidare finns beskrivningar av förslagsställarens bedömningar gällande konkurrenspåverkan, påverkan i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag som anses vara tillräckliga. Det kunde eventuellt även höjt konsekvensutredningens kvalitet om förslagsställaren resonerat kring förslagets påverkan på särskilt små företags konkurrensmöjligheter. Men inte heller det påverkar Regelrådets bedömning av konsekvensutredningen som helhet.

Regelrådet finner därmed att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag