Yttrande över ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistisk om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi. Ändringsföreskriften för undersökningen Företagens ekonomi (FEK) innebär att variabellistan uppdateras. Enkäten kommer att utökas med en mer detaljerad kostnadsfördelning. Detta har tidigare samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) i undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning (TFF).