Yttrande över ändringar av föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändringar i Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål med mera.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De föreslagna ändringarna avser bestämmelser i UFS 2020:1 och i synnerhet bilaga A till dessa föreskrifter, samt den tillhörande tekniska dokumentationen. Det anges att det i Bilaga A räknas upp vilka uppgifter som ska skickas till Upphandlingsmyndigheten och där anges även uppgifternas så kallade affärsterm, Business Term (BT), enligt eForms. Många ändringar som nu föreslås avser den tekniska dokumentationen som beskriver hur information ska skickas från de registrerade annonsdatabaserna till Upphandlingsmyndigheten. De tekniska dokumenten är enbart avsedda att läsas av personer som är involverade i den digitala processen att föra över uppgifter ur annonser till Upphandlingsmyndigheten. Ändringar i den tekniska dokumentationen påverkar alltså inte nödvändigtvis föreskrifterna i sig även om den tekniska dokumentationen kan sägas verkställa de regler som föreskrifterna anger. Enligt idag gällande 8 § UFS 2020:1 ska den som driver en registrerad annonsdatabas ha en funktion som säkerställer lagring av de uppgifter som ska lämnas till statistikmyndigheten. Det föreslås att denna lagringstid ska utökas från de 30 dagar som idag krävs till 365 dagar. Det läggs också till uppgifter som ska samlas in för statistikändamål. Uppgifter om upphandlingsföremålet, det vill säga vad som ska köpas in, är av centralt intresse ur statistikhänseende. Genom införandet av eForms läggs nya affärstermer till kring just upphandlingsföremålet. Det föreslås också läggas till två nya affärstermer som rör tillgänglighet; BT-754 Tillgänglighet och BT-755 Motivering av tillgänglighet. Detta anges göra det möjligt för myndigheten att ta emot den informationen när den anges i annonser. Kriterier för miljömässigt hållbar upphandling föreslås samlas in genom BT-805. Det föreslås också förändringar som rör insamlingen av s.k. metadata (metadata utgör uppgifter som åtföljer en annons men som inte nödvändigtvis återfinns i den publicerade annonsen). Förslaget omfattar fler ändringar än de som återgetts här (se sidorna 6 – 12 i remiss).

Det bakomliggande förslaget

Förslag