Yttrande över Ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning och upplåtelse av järnväg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i 6 kap. järnvägsförordningen (2004:526), där det finns regler om vad som gäller när järnväg ska läggas ner.

Följande ändringar och tillägg föreslås:

  • I 6 kap. 4 § föreslås att Trafikverkets underhåll av del av järnvägsnät som inte bara förvaltas utan enligt förslaget även ägs av staten får upphöra när trafiken är av endast obetydlig omfattning. Utöver det föreslås en utökning i samråden att Trafikverket ska höra utöver berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag även Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter samt andra parter.
  • I 6 kap. 5 § anges att Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av en del av ett järnvägsnät som förvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas på denna del av nätet[1] i tillräcklig omfattning. När Trafikverket har beslutat om detta föreslås att verket ska underrätta dem som anges i 6 kap. 4 § ovan.
  • I 6 kap. 6 § anges att Trafikverket får besluta att del av järnvägsnät som inte bara förvaltas utan enligt förslaget även ägs av staten och som inte underhålls ska läggas ned. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra. Innan Trafikverket beslutar om sådan nedläggning ska verket höra dem som anges i 6 kap. 4 § ovan.
  • I 6 kap. 6 a § föreslås en ny regel som går ut på att Trafikverket får besluta att del av järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten ska läggas ned och ersättas på annan plats i det järnvägsnätet. Den alternativa lokaliseringen ska medföra att motsvarande funktioner upprätthålls i järnvägsnätet. I dessa fall anges att 4-6 §§ ovan inte gäller. Innan Trafikverket beslutar enligt detta ska verket höra dem som anges i 6 kap. 4 § ovan.
  • I 6 kap. 7 § anges att Trafikverket får upplåta del av järnvägsnät som inte bara förvaltas utan även ägs av staten med nyttjanderätt. Det föreslås en hänvisning till förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. där det finns bestämmelser om upplåtelser. Innan en upplåtelse sker föreslås att Trafikverket ska höra även dem som anges i 4 § ovan.
  • I 6 kap. 7 a § föreslås en ny regel som går ut på att sådan del av järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten och som Trafikverket har beslutat att lägga ner enligt 6 eller 6 a § får överlåtas. För överlåtelser gäller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.
  • I 6 kap. 8 § anges Trafikverkets bemyndigande som omfattar 3-7a §§[2].
  • I 6 kap. 13 § anges hur överklagande av 6 och 6a §§[3] får göras.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

[1] Denna del av nätet är ny föreslagen ordalydelse i denna del. Nu gällande regel har istället formuleringen järnvägarna.

[2] Endast att även 7 a § omfattas är nytt i denna del.

[3] Endast att även 6 a § omfattas är nytt i denna del.