Yttrande över ändringar i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter om mätare, mått, vågar, m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I de remitterade förslagen föreslås det föreskrifter om vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, elmätare samt värmemätare (föreskrifter om mätare), föreskrifter om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten (föreskrifter om mätsystem), föreskrifter om automatiska vågar, föreskrifter om taxametrar, föreskrifter om längdmått, volymmått för utskänkning och dimensionsmätinstrument (föreskrifter om mått), föreskrifter om avgasmätare samt föreskrifter om icke-automatiska vågar.

 

De ovan angivna föreskrifterna reglerar områden som redan tidigare varit reglerade i svensk rätt. Anledningen till den nu föreslagna omregleringen av är att de EU-direktiv som legat till grund för den svenska lagstiftningen nu har ersatts av det omarbetade mätinstrumentdirektivet samt, vad gäller föreskrifterna om automatiska vågar, det omarbetade NAWI-direktivet . Detta direktiv står i överensstämmelse med den nya lagstiftningsramen som fastlades i förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter . I enlighet med den nya lagstiftningsramen så anges olika ekonomiska aktörers skyldigheter att tillse att en produkt uppfyller vissa tekniska specifikationer. De tekniska kraven i sig ändras inte, men ansvaret för att tillse att olika krav är uppfyllda fördelas på de ekonomiska aktörerna tillverkare, importörer och distributörer. I de föreslagna reglerna anges det t.ex. vem som ska upprätta en EU-försäkring och anbringa CE-märkning och hur nästa ekonomiska aktör sedan ska kontrollera att detta gjorts på rätt sätt. Det införs vidare krav på att vissa ekonomiska aktörer ska ta emot klagomål från konsumenter och tillse att deras rättigheter efterlevs samt att de ekonomiska aktörerna ska upprätta och arkivera historik över produkterna så att man kan se vilka andra ekonomiska aktörer som arbetat med dem, samt arkivera denna information.