Yttrande över Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I sak anges förslaget innebära följande. Det som föreslås är en ny övergångsbestämmelse till lagen om tjänstepensionsföretag. Den föreslagna övergångsbestämmelsen innebär att det införs en lättnad av kraven för att en tjänstepensionskassa ska få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag. Enligt förslaget ska tillstånd få ges även om tjänstepensionskassan inte kan antas komma att uppfylla det riskkänsliga kapitalkrav som gäller enligt lagen om tjänstepensionsföretag.