Yttrande över Anpassningar av upphandlings-lagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås vissa anpassningar i upphandlingslagstiftningen som syftar till att anpassa svensk rätt till unionsrättsliga bestämmelser om upphandling. Förslaget innebär  bland annat ett tydliggörande avseende leverantörers rätt till rättsmedel vid upphandlande myndigheters eller enheters felaktiga tillämpning av unionsrättsliga bestämmelser om offentlig upphandling.

Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund och syfte med förslaget samt alternativa lösningar, förslagets överrensstämmelse med EU-rätten och tidpunkt för ikraftträdande i sin konsekvensutredning. Regelrådet bedömer vidare att beskrivningen av berörda utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt konkurrensförhållande är tillräckligt tydlig. Däremot saknas en beskrivning av hur förslagsställaren ser på behovet av speciella informationsinsatser, vilket är en brist.

Vidare saknas också beskrivningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning i förslagsställarens konsekvensutredning. I det nu remitterade ärendet är det, såvitt Regelrådet kan bedöma, svårt att se hur särskilda hänsyn skulle kunna tas till små företag. Regelrådet har heller inte för egen del kunnat identifiera påverkan på företagen i andra avseenden. Utelämnade beskrivningar i de ovannämnda delarna kan därför godtas i detta ärende.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag