Yttrande över Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar, förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken och förslag till förordning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslaget innehåller bestämmelser om Försäkringskassans ansvar, landstingens skyldigheter och befogenheter samt krav på verksamheter som utför försäkringsmedicinska utredningar m.m. Förslaget innebär att landstingen, på begäran från Försäkringskassan, får ansvar för att göra de försäkringsmedicinska utredningarna.