Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ny lag om europeiska företagsråd (Ds 2010:10)

Förslaget gäller genomförande i nationell rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. Direktivet ska tillämpas från den 6 juni 2011 och ersätter då nuvarande direktiv 94/45/EG på området, vilket samtidigt upphävs. Införlivning föreslås ske genom att lagen (1996:359) om europeiska företagsråd ersätts av en ny lag om europeiska företagsråd. Följdändringar föreslås i fyra andra lagar. För gemenskapsföretag och företagsgrupper som ingått avtal eller förnyat ingångna avtal innan den föreslagna lagen träder ikraft ska, enligt 6 § förslaget, enbart reglerna (53-56 §§) om skadestånd och rättegång gälla. Det framhålls att förslaget följer och inte går utöver det gemensamt beslutade direktivet. Enligt promemorian är avsikten med förslaget att dels tydligare än i nuvarande lag precisera grundläggande begrepp, förhandlingsordning och informationsskyldigheter, dels öka rättssäkerheten för arbetstagarna. Härigenom undviks nuvarande praktiska problem vid tillämpning av lagen samt ökas anpassningen till övriga EU-regler som gäller information till och samråd med arbetstagare. En nyhet är att företagen föreslås svara för nödvändig utbildning av arbetstagarrepresentanterna i förhandlingsdelegationen och det europeiska företagsrådet.