Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets remiss om integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

I betänkandet föreslås att en ny lag införs till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det konstateras inledningsvis i betänkandet att det regelverk som idag finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt, består av disparata regler i olika författningar, att skyddet endast delvis är reglerat och att innebörden av vissa bestämmelser får anses oklar. Lagförslaget innehåller nya regler rörande inhämtande av registerutdrag, genomförande av medicinska undersökningar samt ett generellt krav på proportionalitet när det gäller åtgärder som i övrigt innebär ingrepp i arbetstagarens personliga integritet.