Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändrade föreskrifter om användning av pressar och gradsaxar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar.

I sak anges ändringen innebära att pressar och gradsaxar som omfattas av EU:s maskindirektiv inte längre ska behöva märkas av arbetsgivare. Bestämmelser om märkning av maskiner som inte omfattas av maskindirektivets krav ska flyttas till bilaga till föreskrifterna.