Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändrade föreskrifter om användning av pressar och gradsaxar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar.

I sak anges ändringen innebära att pressar och gradsaxar som omfattas av EU:s maskindirektiv inte längre ska behöva märkas av arbetsgivare. Bestämmelser om märkning av maskiner som inte omfattas av maskindirektivets krav ska flyttas till bilaga till föreskrifterna.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 324 KB)