Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I ovan nämnda föreskrifter finns bestämmelser om hur mycket vibrationsexponering som är tillåten för arbetstagare. Om gränsvärden för vibrationsexponering överskrids är arbetsgivaren skyldig att vidta omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen så att den ligger under det överskridna gränsvärdet, utreda orsakerna till att gränsvärdet överskridits och vidta sådana åtgärder som krävs för att gränsvärdet inte överskrids i fortsättningen. Det har hittills funnits ett undantag i 9 § i vibrationsföreskrifterna som Arbetsmiljöverket nu har funnit är mer generellt i sin beskrivning än vad direktivet 2002/44/EG om vibrationer (vibrationsdirektivet) tillåter. I vibrationsföreskrifterna finns ett undantag inskrivet från att vidta åtgärder knutna till hand- och armvibrationer. Enligt Arbetsmiljöverket har detta undantag ingen motsvarighet i vibrationsdirektivet och medför därför att vibrationsföreskrifterna har ett vidare undantag än vad vibrationsdirektivet medger vilket inte är tillåtet. Arbetsmiljöverket föreslår därför att 9 § korrigeras.

Enligt remissen kan det antas att det främst är helikopterpiloter och piloter i små flygplan som riskerar att utsättas för hand- och armvibrationer. Det uppges att vibrationsexponeringen som de utsätts för bestäms av hur mycket det vibrerar i manöverdon samt av tiden som de utsätts för vibrationerna. Enligt förslagsställarens bedömning är det osannolikt att gränsvärdet för hand- och armvibrationer överstigs. Enbart i sällsynta fall och under speciella omständigheter bedöms detta kunna inträffa, exempelvis under mycket ogynnsamt väder eller vid tekniska brister. Under en normal flygning med bra väderförhållanden bedömer förslagsställaren att gränsvärdet för hand- och armvibrationer aldrig kommer att överskridas. Med anledning av detta bedömer förslagställaren att konsekvenserna av föreskriftsändringen kommer bli mycket små.

 

Taggar:

vibrationer