Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

I remissen föreslås nya föreskrifter att ersätta Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:5) om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM). Förslaget motiveras dels av behovet att förenkla och förtydliga föreskrifterna, dels av att ett nytt direktiv, 2009/41/EG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, har ersatt direktivet 90/219/EEG, dels av en ändring i 29 kap. miljöbalken som innebär att myndighetsföreskrifter inte längre ska vara straffsanktionerade. De föreslagna förenklingarna innebär att vissa uppgiftskrav i samband med ansökan tas bort. Däribland uppgifter om volymer för s.k. F-verksamhet, ungefärligt antal personer som ska sysselsättas och fördelningen av arbetsuppgifter i verksamheten. Även tillståndskravet för storskalig verksamhet på skyddsnivå 2 slopas. Vidare innebär förslaget att kraven på skyddsåtgärder och arbetssätt bli mer detaljerade och samlas bilagor till föreskrifterna.