Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om kvarts, AFS 2013:X

Remissen innehåller Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om kvarts, AFS 2013:X, som avser att ersätta nu gällande föreskrifter på området, AFS 1992:16. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att förebygga ohälsa när det finns risk för att utsättas för kvartshaltigt damm i arbetet. Förslaget innebär enligt regelgivaren förtydliganden av kraven, innefattande såväl tillkommande krav som borttagande av vissa bestämmelser.