Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om ställningar

I remissen föreslås en ny föreskrift om ställningar som ersätter nu gällande föreskrift (AFS 1990:12). Föreskriften syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd och  reglerar arbete med uppförande av ställningar och väderskydd, arbete på ställningar och under väderskydd samt hur ställningar och väderskydd ska vara konstruerade. Förslaget innehåller både nya och ändrade regler samt förtydliganden av gällande regler. Tillämpningsområdet har dessutom utökats till att omfatta ställningar som används som skydd mot fall vid takarbete, ställningar som används som rasskydd samt väderskydd.