Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om bergarbete

Den av Arbetsmiljöverket föreslagna författningen beskrivs i sak som en ändring av verkets föreskrifter (AFS 2005:6) om bergarbete. Tio nya paragrafer har tillkommit och vissa ändringar i befintliga paragrafer har gjorts. Därutöver har hänvisningar och språk uppdaterats. De nya bestämmelserna grundas dels på erfarenheter av tillämpningen av AFS 2005:6, dels på registrerade olyckor och olycksrisker som tillkommit utifrån tekniska framsteg inom bergarbete. I praktiken innebär de nya bestämmelserna bl. a. krav på särskild analys vid borrning på djup där bergtrycket överskrider berghållfastheten, barriär vid tippställen, förankring av bergborragregat och åtgärder för skydd mot detonerande dolor (ej detonerade sprängämnen) vid lastning och krossning av sprängt berg, särskild utredning då olycka antas bero på konstruktionsfel och tidplan för hela arbetet. Syftet med bestämmelserna är att öka skyddet för arbetstagarna. I den upprättade konsekvensutredningen uppskattas de materiella kostnader som förslaget kan föra med sig, t.ex. för skyddsutrustning och förbättring av tillträdesvägar. Vad gäller administrativa kostnader anförs att motsvarande krav redan finns i t.ex. föreskriften om systematiskt miljöarbete (AFS 2001:01) och att syftet här är att specificera vad som gäller för just bergarbete. Mot denna bakgrund bedömer Arbetsmiljöverket att förslaget inte ger upphov till några påtagliga nya administrativa kostnader.

Taggar:

bergarbete