Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Arbetsmiljöverket (AV) föreslår föreskifter som överför artiklar i ett EU-direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens i arbetet. Gränsvärden föreslås i föreskrifterna avsedda att skydda mot alla kända, omedelbara och övergående, direkta hälsoeffekter som uppkommer på grund av exponering för elektromagnetiska fält (EMF). Det föreslås också bestämmelser som avser att förebygga de indirekta effekter som uppkommer på grund av förekomst av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen, såsom påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. Det ges viss möjlighet att söka om undantag från föreskrifterna och användning av magnetresonanstomografi (MRT) inom hälso- och sjukvården föreslås också bli undantagen. I och med förslaget ersätts de nuvarande föreskrifterna om högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2).