Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om enkla tryckkärl

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl. Föreskrifterna föreslås ersätta Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (1993:41) om enkla tryckkärl, vilka ska upphävas. Det föreslås högre krav på tillverkarna av enkla tryckkärl samt att krav införs på installation och skötsel av kärlen. Den största förändringen som föreslås är att två nya ekonomiska aktörer med vissa särskilda skyldigheter pekas ut i föreskrifterna. Dessa aktörer är distributörer och importörer.

Det föreslås ett krav med innebörden att importören ska se till att tillverkaren har utfört en bedömning av överensstämmelse med föreskrifterna. Det föreslås också att importören ska tillse att nödvändiga anvisningar och säkerhetsföreskrifter efterföljs. Vad gäller distributörerna föreslås det att de ska tillse att kärlen är försedda med nödvändig märkning. Det föreslås också krav på både importören och distributören med innebörden att de ska tillse att förvarings- eller transportförhållandena uppfyller säkerhetskraven samt att de ska vidta åtgärder om de anser eller har skäl att tro att ett kärl de släppt ut på marknaden inte överensstämer med föreskrifterna för enkla tryckkärl. Det föreslås också att den som har fått ett kärl levererat till sig eller har levererat ett kärl till någon ska vara skyldig att vid begäran från Arbetsmiljöverket uppge vilka ekonomiska aktörer den fått leverans ifrån respektive levererat till. Det föreslås att informationen ska vara tillgänglig i tio år. Därtill föreslås det att kärl som uppfyller vissa storlekskrav ska åtföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse. Det föreslås också krav på vad EU-försäkran ska innehålla.

Vidare föreslås det en överföring av regleringar från de tidigare föreskrifterna, förtydliganden och förändrade definitioner

 

Taggar:

tryckkärl