Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden som ska ersätta AFS 2015:7. Förslaget avser dels implementeringen av 31 gränsvärden som omfattas av ett nytt kommissionsdirektiv 2017/164/EU. EU har även lagt fram förslag om 13 och fem bindande gränsvärden, i två olika vågor, som är tänkta att föras in i carcinogen- och mutagendirektivet 2004/37/EG (CMD). I remissen föreslås att dessa implementeras redan nu. Därutöver föreslås ändring på och införande av gränsvärden för ytterligare ett antal ämnen, inom det nationella handlingsutrymmet. Detta baseras på ny vetenskaplig litteratur som visar på att dagens gränsvärde ur ett hälsoperspektiv är för högt, bland annat sänks gränsvärdet för koppar, kvarts och oorganiskt damm, etylglykoldinitrat samt skärvätska.