Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om minderåriga

De föreslagna föreskrifterna, som avses ersätta Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:1996:1) om minderåriga, kompletterar införlivningen av EG:s direktiv om skydd av minderåriga och innebär i övrigt huvudsakligen ett förtydligande av nuvarande reglering. Ett syfte har varit att formulera reglerna så att antalet ansökningar om tillstånd för minderåriga att arbeta minskar.