Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Förslaget innebär införandet av nya föreskrifter, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna ska ersätta Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling (AFS 1993:17), Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) samt Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) vilka samtliga föreslås upphöra.

Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, med vilket likställs organisationer som hyr in arbetskraft.

Förslaget innebär vidare att arbetsgivarna ska försäkra sig om
– att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling,
– att målen för verksamheten ska inbegripa mål för främjandet av en god organisatorisk och social arbetsmiljö samt att dessa mål ska vara kända för arbetstagarna och dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten,
– att de arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstagarna har resurser för att utföra arbetet,
– att arbetstagare känner till sina arbetsuppgifter och vet vilka resultat som ska uppnås samt hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till och har kännedom om vilket ansvar och vilka befogenheter de har,
– att förlängning av arbetstiden inte leder till ohälsa hos arbetstagarna och
– att kränkande behandling förebyggs och att faktorer som kan orsaka kränkande behandling undersöks.