Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

 

Remissen innehåller förslag om att förskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, MKA, (AFS 2005:6) upphävs och ersätts med nya föreskrifter om riktade hälsoundersökningar.

Förslaget innehåller följdändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1990:11) om arbete med försöksdjur, (AFS 2006:1) om asbest, (AFS 2010:16) om dykeriarbete, (AFS 2012:2) om belastningsergonomi, (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer, (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker, (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön, (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete, (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning, (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning, (AFS 2005:15) om vibrationer. Föreskrifterna hänvisar till nuvarande föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. De föreslagna ändringarna ändrar hänvisningen till de föreslagna föreskrifterna. Inga förändrade krav föreslås.

Det anges att de viktigaste ändringarna i förslaget i förhållande till MKA är att

riktade hälsoundersökningar vid handintensivt arbete införs,
riktade hälsoundersökningar med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering,
läkarundersökning vid arbete med esterplast utgår,
nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs,
definitionen av nattarbete anpassas till bestämmelserna i arbetstidslagen,
tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas,
krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs,
beställningsprocessen för de riktade hälsoundersökningarna ska dokumenteras,
struktur, språk och koppling till de andra föreskrifterna förtydligas och
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas.

Vidare upplyses om att förslagets krav om bedömning av handintensivt arbete kan komma att flyttas över till föreskrifterna om belastningsergonomi AFS 2012:2.

Det anges att förslaget kräver att begreppet ”medicinska kontroller” ersätts av ”riktade hälsoundersökningar” i ett flertal av Arbetsmiljöverkets sakföreskrifter. Ändringsföreskrifter med dessa ändringar finns inte med i förslaget, men kommer att skrivas inför ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.

Det anges inte när de föreslagna bestämmelserna föreslås träda ikraft.