Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om smittrisker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det remitterade föreskriftsförslaget innehåller regler för att förebygga att arbetstagare utsätts för smittrisker på grund av sitt arbete. I förslaget anges att när arbetstagaren har sådana arbetsuppgifter att det finns smittrisker ska arbetsgivaren göra en undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, likaså behöver de anställda få utbildning innan de börjar sitt arbete. I föreskriftsförslaget finns även regler kring exempelvis vad som gäller för hygienåtgärder, arbetskläder och tvätt av dessa samt vad som gäller för behållare för stickande och skärande avfall.

Det anges inget datum för ikraftträdande av föreskriftsförslaget, dock anges att det behövs sex månader för ikraftträdandet. Genom ikraftträdandet av föreskriftsförslaget upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.