Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om tryckbärande anordningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Arbetsmiljöverket föreslår nya föreskrifter i syfte att överföra EU:s direktiv 2014/68/EU till svensk lagstiftning. Direktivet avser harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar.

Förslaget innehåller krav på att alla ekonomiska aktörer till marknadskontrollmyndigheterna ska kunna ange vem de har köpt en produkt av och vem de har levererat till. Förslaget innebär även att spårbarheten har skärpts så att tryckbärande anordningar eller aggregat måste vara märkta med tillverkarens namn, adress och ett nummer. Vid import måste också importörens namn och adress anges på anordningen eller aggregatet. Förslaget innehåller dessutom krav på dokumentation över köp och försäljning, liksom krav på bevarandet av dessa uppgifter i tio år.

Förslagsställaren uppger att nuvarande föreskrifter gjordes om i början av 2015, då bland annat en anpassning till EU:s förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar gjordes. Den konsekvensutredning som då togs fram innehöll aldrig någon utredning av effekterna av denna anpassning, men finns istället med i den konsekvensutredning som bifogas föreliggande remiss. Ändringen avsåg klassificeringen av de ämnen som de tryckbärande anordningarna avses innehålla och genomfördes i början av 2015.

Nuvarande föreskrifter (AFS 1999:4) upphör att gälla med de nya föreskrifterna.