Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (SRVFS 2005:2) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, utgör en form av dubbelreglering genom att företag varit tvungna att anmäla ny eller ändrad verksamhet till både Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen samt att den säkerhetsrapport som företagen är skyldiga att upprätta har granskats av båda myndigheterna. Arbetsmiljöverket vill med anledning av detta upphäva föreskrifterna.

Genom förslaget till upphävande av föreskrifterna uppnås en något förenklad administrativ hantering för berörda företag. Arbetsmiljöverket kommer att kunna fortsätta sin tillsyn av aktuella anläggningar främst genom föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Stöd för tillsynen finns även i 5 § sevesolagen (1997:1160).

Taggar:

Sevesolagen