Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande föreskrifterna AFS 1984:15, AFS 1986:26 och AFS 1985:10

Förslaget innebär att föreskrifterna om avloppsanläggningar m.m. (AFS 1984:15), om vissa arbeten på fartyg (AFS 1986:26), om manhål på vissa behållare (AFS 1985:10) ska upphävas. Motivet är att de aktuella arbetsmiljökraven finns reglerade i modernare bestämmelser och att de nu aktuella föreskrifterna därmed utgör en s.k. dubbelreglering.

Upphävandet av föreskrifterna om avloppsanläggningar m.m. och föreskrifterna om manhål på vissa behållare innebär inte några nya eller förändade krav. Beträffande upphävandet av föreskrifterna om vissa arbeten på fartyg innebär förslaget att vissa tidigare ställda krav försvinner.