Yttrande över Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen om energideklaration för byggnader (2005:1592).

I sak innebär förslaget till förordningsändring att den krets aktörer som kan medges direktåtkomst till energideklarationsregistret utvidgas. Ändringen innebär att även de aktörer som behöver uppgifterna i registret för att få sina ramverk godkända för att kunna emittera obligationer med säkerhet i gröna fastigheter omfattas, i likhet med granskarna av sådana obligationer med uppdrag enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Utredningens betänkande innehåller även en rad andra förslag och bedömningar. Regelrådets granskning avser emellertid konsekvensutredningar till författningsförslag och begränsas väsentligen till de delar av remissen som avser detta.