Yttrande över Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och upphävande av lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns. Vidare föreslås ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) och i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak anges förslaget innebära att avfallsförbränningsskatten avskaffas och att skattenedsättningen för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas i datorhallar slopas. Även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhallar föreslås slopas.

Det bakomliggande förslaget

Förslag