Yttrande över Avskaffad reklamskatt (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till lag om upphävande av lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Därutöver ingår förslag till ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. och förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Slutligen ingår förslag till ändring i tullagen (2016:253).

I sak anges förslaget innebära att reklamskatten – i enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) – avskaffas genom att lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam upphävs från och med den 1 januari 2022. Övriga författningsförslag anges vara följdändringar.