Yttrande över Avtrappat ränteavdrag för vissa lån (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås att ränta bara ska dras av lån som uppfyller särskilda förutsättningar gällande värdering av ställda säkerheter och maximal belåningsgrad, närmare bestämt om lånet lämnas mot säkerhet i bostad, fordon eller båt. Ränta på andra lån ska inte dras av. Rätten till avdrag för ränteutgifter ska trappas av på två år.

Regelrådet finner att flertalet delaspekter – bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning – brister i kvalitet. Såväl bakgrund och syfte som förslagets konsekvenser för företagens kostnader och verksamhet är ofullständigt utredda och brister i klarhet och tydlighet. Detta är avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag