Yttrande över Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Det föreslås att nedsättningen av koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet från och med den 1 juli 2019 ska vara 1 930 kr per kubikmeter. Det anges att under tiden från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2019 ska nedsättningen vara 2 430 kr per kubikmeter, varav 2 236 kr sätts ned från koldioxidskatten och 194 kr sätts ned från energiskatten.

Vidare föreslås att skattebeloppen för bensin och diesel som bestämts för 2019 genom omräkning med stöd av bestämmelser i lagen (1994:1776) om skatt på energi och som grundar sig på faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI) och utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP), genom ett schabloniserat tillägg av två procentenheter till KPI-omräkningen, endast ska gälla under perioden den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2019. Från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2019 anges att skattebeloppen för bensin och diesel endast ska grunda sig på faktiska förändringar i KPI. Från och med den 1 januari 2020 anges att skattebeloppen åter bestäms genom omräkning utifrån KPI och det schabloniserade tillägget av två procentenheter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Taggar:

engergiskatt