Yttrande över Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteverkets beskattningsverksamhet samt i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak anges dessa förändringar innebära följande. Försäljning direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument som idag är undantagen beskattning enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik ska under vissa förutsättningar beskattas. Undantaget för vissa försäljningar direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument föreslås begränsas för försäljningar inom EU så att det inte längre omfattar säljare vars årliga försäljning överstiger ett tröskelvärde om 100000 kr. Det införs även en regel om att det alltid är säljaren som är skattskyldig i sådana situationer. I de fall då säljarna inte själva blir skattskyldiga men försäljningen förmedlas av en annan aktör blir förmedlaren skattskyldig om det årliga värdet av förmedlingarna överstiger tröskelvärdet[1]. Det föreslås därutöver regler om att konsumenter i vissa fall kan bli skattskyldiga och påföras en administrativ avgift om de har uppgett felaktiga uppgifter till en säljare eller förmedlare. Vidare föreslås att det införs en ny typ av registrerad skattskyldig, kallad ”registrerad EU-handlare”. Som registrerad EU-handlare får godkännas den som avser att yrkesmässigt direkt till svenska konsumenter antingen från ett annat land sälja skattepliktiga varor eller förmedla försäljningar av skattepliktiga varor från säljare som inte själva är skattskyldiga. Liksom för övriga registrerade skattskyldiga ska det finnas ett krav på att sökanden är lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. När det gäller försäljning från tredjeland föreslås att det befintliga undantaget för försäljningar direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument tas bort. Detta anges innebära att den som är skyldig att betala tull även blir skyldig att betala kemikalieskatt. Slutligen föreslås att det införs en möjlighet att i vissa fall få återbetalning av skatten om skatt har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland.

[1] Det slags förmedling som avses exemplifieras i promemorian med att ett antal produkter säljs via en webbplats. Den som förmedlar köpen via webbplatsen är då en förmedlare i den bemärkelse som avses.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

kemikalieskatt