Yttrande över Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa så kallade enmansföretag[1] att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler om sådan nedsättning av arbetsgivaravgifterna är tillfälliga och upphör vid utgången av år 2021. Den remitterade promemorian innehåller förslag om att göra bestämmelserna permanenta. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget aviserades i vårändringsbudgeten 2019 (prop. 2018/2019:99 s. 59).

Promemorian innehåller förslag till ändring i följande författningar:

·       Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021[2],

·       Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

·       Socialavgiftslagen (2000:980) samt

·       Lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning som utges från och med ikraftträdandet. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande regler utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.

[1] Enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag som omfattas av förslagen i promemorian kallas i promemorian för enmansföretag. (Promemorian s. 11).
[2] Samt fortsatt giltighet av nämnda lag.