Yttrande över betänkande (SOU 2014:79) om internationella säkerheter i flygplan m.m. – kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredningen föreslår att Sverige snarast vidtar åtgärder för att tillträda Kapstadskonventionen och det tillhörande luftfartsprotokollet. Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet reglerar hur säkerheten i vissa typer av lösöre som flygplan, helikoptrar och flygmotorer ska hanteras vid så kallad asset based financing.

De ekonomiska fördelar som finns att vinna med ett tillträde till konventionen och protokollet kräver att den enskilda staten har avgett vissa av OECD utvalda förklaringar – så kallade kvalificerade förklaringar – till överenskommelsen. Utredningen föreslår att Sverige i samband med tillträdet avger dessa förklaringar och väljer de alternativ som maximerar tillämpningsområdet för konventionen och protokollet och som krävs för att Sverige ska kunna sättas upp på OECD:s Cape Town list och därmed få rabatt på premien för statligt exportkredit.

Utredningen föreslår vidare att konventionen och protokollet ges status som svensk lag genom införandet av en lag om internationella säkerheter i mobilt lösöre samt att vissa författningsändringar görs i luftfartslagen (2010:500), i lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg (1955:227), i konkurslagen (1987:672) och i utsökningsbalken (1981:774). Därutöver föreslås ändringar i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg, i lagen om förmånsrätt (1970:979), i lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) samt i förordning (1986:172) om luftfartygsregistret.

Förslaget innebär också att det svenska inskrivningsregistret för rättigheter i luftfartyg, som förs av Transportstyrelsen, behålls i sin nuvarande form och verkar jämsides med det internationella registret som regleras i konventionen.